OptiSPICE 5.2 集成电路分析

OptiSPICE 5.2 集成电路分析

OptiSPICE是第一个电路设计软件,来分析集成电路。其中包括光学和电子元件的相互作用。它允许设计和仿真晶体管级的光电电路,从激光器驱动电路到阻抗放大器、光互联和电子均衡器。